Comité

Nom

Fonction

Société

Télephone / GSM

email

Reitz Jean-Paul

Président

Léiler Musik

997372 / 621 314309

jpreitz@pt.lu

Fellens Marianne

Vice-présidente

Elwenter Musik

997741 / 691 997741

marianne.fellens@harmonie-troisvierges.lu

Jans Arsène

Membre

Elwenter Musik

997734 / 691 997734

ajanstv@pt.lu

Meyer Nic

Caissier

Fanfare Kiischpelt

921967 / 621 719948

meiersni@pt.lu

Kremer Ralf

Membre

Wemper Musik

99 85 69

ralphkremer@yahoo.de

Schmitz Benoît

Membre

Cliärwer Musik

621 760710

benoit.schmitz@education.lu

Trausch Marcel

Membre

Wentger Musik

26908179 / 621 481173

trauschm@pt.lu

Faber Melanie

Membre

Hengeschter Musik

691 309299

faber_melanie@hotmail.com

Wester Mireille

Membre

Houser Musik

921285 / 691 921205

mireille.nosbusch@internet.lu

Stolz Florence

Membre

Hëpperdanger Musik

621 724361

flo78@pt.lu

Jans Arsène

Membre

Hëpperdanger Musik

997734 / 691 997734

ajanstv@pt.lu

Linckels Danielle

Membre

Munzer Musik

26910819 / 691 123148

lindanie@pt.lu

Pesch Gregor

Membre

Munzer Musik

804399 / 691 928003

gregor.pesch@cflcargo.lu